TÜRKİYE (BÜYÜK) HEKİM MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANMIŞTIR

TÜRKİYE (BÜYÜK) HEKİM MECLİSİ ANKARA’DA TOPLANMIŞTIR

hm

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 12 Kasım 2011 günü Ankara’da toplanmıştır. Duyuru ve hazırlık süreci çok kısa olmasına rağmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplantısına Türkiye’nin dört bir yanından gelen Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın da katılmış olduğu yaklaşık dört yüz elli hekim katılmıştır.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak;
-663 Sayılı KHK’nin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğu,
-Hekimlik mesleğinin toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesinden hiçbir koşul altında vazgeçilemeyeceği,
-Hekimlerin bu süreçte bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket etmesi,
-TTB’nin öncelikle diğer sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla bir araya gelerek mücadelenin ortaklaştırılması,
-Türkiye’deki hiçbir hekimi, hiçbir sağlık çalışanını dışarıda bırakmayacak bir mücadele çizgisi izlenmesi,
-İllerde de Hekim Meclisleri’nin hızla kurulması,
-Tabip odalarının ivedilikle illerindeki sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla birlikte toplanarak ortak platformları/meclisleri oluşturmaları,
-KHK’nın sadece hekimleri ve sağlık çalışanlarını değil, bütün toplumun sağlık hakkını tehdit ettiği,
-KHK’nın getirdiği/(götürdüğü) olumsuzlukların hazırlanacak broşürler, bildiriler, afişlerle yaygın olarak topluma anlatılması,
-Siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların ziyaret edilerek bilgilerin paylaşılması ve sürece katılmaya davet edilmesi,
-Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine dahil edilmesi,
-Mücadelenin sadece işyerleriyle sınırlı kalmayıp, alanlara, meydanlara, sokaklara taşınması,

Öncelikle bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir “Birleşik Mücadele Programının” bir an önce oluşturulması gerekliliğine vurguların yapıldığı Türkiye Hekim Meclisi’nin verdiği kararları ivedilikle uygulayacağımızı bildiririz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

       Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

hm1

hm2

TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ 12 KASIM 2011 CUMARTESİ GÜNÜ TOPLANMIŞTIR.

 

AKP Hükümeti’nce TBMM by-pass edilerek çıkarılan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, Ankara’da toplanan Türkiye Hekim Meclisi’nde oybirliğiyle reddedildi. 

Türkiye Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, Türkiye’nin her yerinden gelen hekimler, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla bugün (12 Kasım 2011) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Salonu’nda toplandı. Toplantıya, milletvekilleri, siyasi partiler, sağlık meslek örgütleri ve sağlık sendikalarının temsilcileri de destek verdi.

Sağlık alanının yapısını temelinden değiştiren, sağlık alanını bütünüyle piyasaya teslim eden KHK’nin ilgili tarafların hiçbirinin görüşü alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan, TBMM’yi de by-pass ederek, AKP Hükümeti’nin “ben yaptım oldu” anlayışıyla çıkarılması karşısında olağanüstü toplanan Türkiye Hekim Meclisi, Türkiye’de bir ilk olma özeliğini taşıyor.

KHK gündemiyle toplanan Türkiye Hekim Meclisi, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun konuşmasıyla başladı. Eriş Bilaloğlu, bu olağanüstü tablo içinde olağanüstü bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunu ve Türkiye Hekim Meclisi toplantısının bir hafta içinde organize edildiğini söyledi.

Bugünkü toplantının genel sağlık politikalarını konuşmak ya da ülke ve sağlık ortamına ilişkin siyasi değerlendirmeler yapmak amacıyla düzenlenmediğini belirten Bilaloğlu, bugünkü toplantıda Mayıs ayının başından bu yana AKP Hükümeti tarafından çıkartılan KHK’lerin, ama özellikle bir tanesinin konuşulacağını söyledi.

Bilaloğlu, 2 Kasım tarihinde yayımlanan KHK ile TTB yasasının birinci maddesinden “tabipliğin kamu ve kişi yararına yapılması” ifadelerinin çıkartıldığını belirterek, bu kavramın tedavülden kaldırıldığını, hekimlerden de bundan böyle kamu yararına hizmet vermesinin beklenmediğini aktardı. Bunun bugün başlamış bir durum olmadığını belirten Bilaloğlu, Türkiye’deki hekimlerin hep birlikte mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Dr. Osman Öztürk, Dr. Bayazıt İlhan, Dr. Güzin Elitez’in katılımıyla Divan’ın oluşturulmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Mehmet Zencir, söz konusu KHK’nin sağlık alanında nelere yol açtığını anlatan bir sunum yaptı. KHK’yi “Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi” olarak niteleyen Zencir, “Bu KHK’yi Türkiye’deki tüm sağlık emekçileri reddeder. Bu KHK’yi Türkiye’nin tüm emekçileri reddeder. Genişletilmiş meclislerde bu KHK’lerin değerlendirilerek, sağlık hizmetinin tekrar kamu yararına yapılır haline getirilmesi gerekir” diye konuştu.

KHK ile ilgili sunumun ardından, TBMM’de temsilcileri bulunan siyasi partilerin, sağlık meslek örgütleri ve sağlık sendikaları temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ Atıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Reşat Doğru, Türk Eczacıları Birliği adına Mukaddes Harmancı, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Süha Alpay, Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci,  SES Başkanı Dr. Çetin Erdolu ve Dev-Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun konuştuğu ilk bölümde, KHK’ye karşı sağlık alanının tüm bileşenlerinin birlikte mücadele etme kararlılığında olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından, Divan TBMM’de görüşülemeyen KHK’yi lehte konuşma talebi olup olmadığını sorduktan sonra Türkiye Hekim Meclisi’nin oyuna sundu. Lehte konuşanın bulunmadığı KHK, oybirliğiyle reddedildi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen Türkiye Hekim Meclisi toplantısının ikinci bölümde ise tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin temsilcileri, salonda bulunan hekimler, asistanlar, tıp fakültesi öğrencileri söz aldı. AKP Hükümeti’nin hukuksuz, hiç kimseyi, hiçbir kurumu tanımayan bu antidemokratik saldırısı karşısında, sağlık alanında top yekün mücadele edilmesi gerektiğinin vurgulandığı konuşmalarda, grev talebi de ağırlıklı olarak dile getirildi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ