İŞ-ÜCRET GÜVENCESİ EYLEMİ

İŞ-ÜCRET GÜVENCESİ EYLEMİ

Sağlık alanında iş ve ücret güvencesinin önceleyen, devlet hastanelerinin özelleştirilmesine dur diyen, taşeronlaşma ve ücretli kölelik düzenine hayır diyen, hekimlerin geleceğini karartan sağlıkta dönüşüm projelerini reddetmek için alanlarda olduk,Bugün 11:30’da Çukurova Devlet Hastanesi önünde toplanarak Uğur Mumcu alanına yürüdük.Bu eyleme katılan katkı sunan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Dr.Rıza METE
Yönetim Kurulu Başkanı

HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK İÇİN ALANLARDAYIZ…

Bizler, daha dün Zonguldak’ta toprağın altında kalan maden işçileri için; iş için; ekmek için; güvenceli çalışma koşulları için; insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Adalet, eşitlik, demokrasi ve sendikal haklarımız için omuz omuzayız.

Bugün ülkemizde emekçilerin yarısı kayıt dışında, kuralsız, güvencesiz çalışıyor. Esnek çalışma biçimleri kural haline geliyor, 4-C, 4-B, 50-D, taşeron, vekil uygulamalarına, kölelik düzenine mahkum ediliyor. Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor, sendikal örgütlenmenin önüne engel üzerine engel çıkarılıyor. Örgütlenen emekçiler işten atılıyor. Başta madenler ve tersaneler olmak üzere, iş kazası adı verilen cinayetler önlenmiyor, önlenemiyor.

Biz maden kazalarının “kader” olarak görülmediği bir ülke istiyoruz. Yarınlarımıza güvenle bakmak için işsizliğin ve yoksulluğun kökünün kazınmasını istiyoruz. Tüm emekçilerin grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarının anayasal güvenceye kavuşturulduğu bir ülke için sesimizi yükseltiyoruz.

Biz, üretenlerin, emekçilerin açlığa, işsizliğe, sefalete itildiği, örgütlenmeye çalışanların baskı gördüğü, hak arayanların şiddete maruz kaldığı bir ülke istemiyoruz.

Biz, emekçilerin % 41’inin güvencesiz, kayıt dışı çalıştırıldığı, özelleştirmelere maruz bırakıldığı, taşeron sistemi adı altında kölelik ücretlerine zorlandığı, 10-12 saat çalışma saatlerinin normal görüldüğü bir ülke istemiyoruz.

Biz, milyonlarca emekçinin insanlık dışı bir asgari ücret dayatması altında yaşadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı hale getirildiği, emeklilerin geçim sıkıntısından bezdirildiği bir ülke istemiyoruz.

Biz;
1.Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesini ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesini;İş güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanmasını; Geçici işçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesini; Taşeronlaşma girişimlerineson verilmesini istiyoruz.

2.Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO normlarına uyarlanmasını; Çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılmasını;Kamu çalışanlarının grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınmasını istiyoruz.

3.Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesini istiyoruz.

4.İşçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmamasını istiyoruz.

5.Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gasp edilmemesini istiyoruz.

6.Asgari ücretin “insanca yaşamaya yeterli ücret” olarak belirlenmesini istiyoruz.

7.Çalışma hayatının sözleşme biçimleri, çalışma süreleri ve ücret yönünden insan onuruna yakışır iş temelinde düzenlenmesi için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz.

8.İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal
güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz.

9.Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek uygulamadaki katılım ve katkı payından vazgeçilmesini istiyoruz.

10.Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda sendikaların görüş ve önerilerini dikkate almasını ve bu doğrultuda etkin girişimde bulunmasını istiyoruz.

İşte bu yüzden bugün GREV’deyiz.
Özgür, eşitlikçi, barışçı demokratik bir ülkede yaşamak, çocuklarımıza onurlu
bir gelecek sunmak için bugün GREV’deyiz!

ADANA TABİP ODASI
SES ADANA ŞUBESİ
EĞİTİM SEN
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ