Uzm. Dr. Menteş, “Hekimlik torbaya sığmaz”

Uzm. Dr. Menteş, “Hekimlik torbaya sığmaz”

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “TTB’nin yetkilerini elinden alan, hekimleri mesleklerinden uzaklaştıracak kanun teklifi geri alınmalıdır” dedi.

Adana Tabip Odası’nda gerçekleştirilen etkinliğe TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve hekimler katıldı.

TANIMLAMALAR MESNETSİZ

20 Mart 2023 günü iktidar milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi  TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu, teklifin geçmesi halinde son derece ciddi sorunlara yol açacak maddeler içerdiğini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. R. Selahattin Menteş, yaptığı açıklamada “Komisyon görüşmelerine 30 Mart Perşembe günü yani bugün başlanacaktır.  Teklifte hekimler için meslekten men cezası verilecek durumlar, yoruma açık, belirsizliğe yol açacak muğlak ifadelerle tanımlanmıştır. “Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak” veya “Meslek icrası esnasında bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne neden olmak” gibi belirsiz tanımlamalar açık ve bilimsel ölçütleri içerme özelliği barındırmadığından bir yasa hüviyetinde dahi değerlendirilemez. Söz konusu yasa teklifince bu değerlendirmeleri yapacak kurul olarak Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Meslekleri Kurulu’nun yetkileri daha da genişletilmiş, Türk Tabipleri Birliği’ne yasa ile verilmiş meslek etik kurallarının korunması geliştirilmesi ve hekimlerin etik ilkelere uygun davranışının denetlenmesi yetkisi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu düzenlemenin geçmesi halinde hayati risk barındıran tıbbi işlemleri gerçekleştiren hekimlerin sayısı daha da azalacaktır. Hiçbir bürokratın eline bu denli muğlak yetkilerle hekimleri mesleğinden men etme yetkisi tanınamaz. Burada amacın TTB’nin yetkilerini azaltmak olduğu açıktır.”

ADLİ YARGININ YERİ ALINMAK İSTEMEKTEDİR

“İktidar yaklaşık yirmi yıldır uygulamakta olduğu sağlıksız politikalar ile sağlık sistemini içinden çıkılmaz hale getirmiş, hekimlik mesleğinin etik ilkeleri ile oynayarak meslek onurunu zedelemiştir. Bu süreçte hekimlere yönelik şiddet artmış, çalışma koşulları kötüleşmiş, ekonomik ve özlük haklar her geçen yıl gerilemiş ve sonuçta hekimlerin yurt dışına gitmesine neden olmuş ve hekimleri mesleklerinden daha da uzaklaştırmıştır. “Yasa teklifindeki “Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak,” şeklindeki eylem tanımının yapılmasını zorlayan nedenler anlaşılamadığı gibi, sanki hekimler ve sağlık çalışanları hasta veya yakınlarına şiddet uyguluyormuş gibi olumsuz bir algı yaratılmak istenmekte, bu durum hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmaktan başka bir işe yaramayacak bir yasa teklifi olacaktır. “Meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak” düzenlemesinde mevzuattan ne anlaşılması gerektiği açık değildir.  Meslekten sürekli men cezası verilebilecek hal kapsamında “meslek icrasına engel olan bir suç nedeniyle mahkûmiyetine karar verilmiş olmak” ibaresinde aslında meslek icrasına engel suça ilişkin karar adli yargı merciince verilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın buradaki rolü yargı kararının uygulanmasından ibarettir. Burada Sağlık Bakanlığı adli yargının yerini almak istemektedir.”

KANUN TEKLİFİ DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ

“Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin diplomalarının, uzmanlık veya meslek belgeleri Bakanlıkça iptal edileceği ve sistemden kaydının silineceğine” ilişkin düzenleme de son derece ölçüsüz ve hukuka aykırı bir düzenlemedir. Sağlık personelinin başka işlerde çalışmasını engelleyecek ölçüsüz düzenleme, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını ihlal ettiğinden insan hakları ve uluslararası çalışma haklarına da aykırıdır. Aile hekimleri için “Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi Bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin Bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir.”  şeklindeki düzenleme kabul edilemez. Türk Tabipleri Birliği seçim öncesi meclise neden getirildiği belli olmayan bu yasa teklifinin derhal çekilmesini sağlık alanındaki tüm yeni düzenlemelerinin meslek örgütleri ile birlikte yapılmasını istemektedir. Bu yasa mesleki bağımsızlığımıza ve meslek onurumuza bir saldırıdır. Bunu göze alanların sonuçlarına katlanacaklarını hatırlatırız. Kanun teklifi derhal geri çekilmelidir.” diye konuştu.