Vakıf Üniversitesinde görev yapan hekimlerin tabip odasına üyelikleri ile ilgili Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü  Prof. Dr. Ali Fuat Yapar’ı ziyaret

Vakıf Üniversitesinde görev yapan hekimlerin tabip odasına üyelikleri ile ilgili Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Fuat Yapar’ı ziyaret

Sayın Üyemiz;
Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Ahmet Hilal ve Dr. A. Erhan Özeren Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü  Prof. Dr. Ali Fuat Yapar’ı ziyarette bulundu.

TTB Merkez Konseyi’den “Vakıf üniversitesinde görev yapan meslektaşımızın tabip odasına üyeliği” ile ilgili yazı tarafımıza gönderilmiş olup vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri ile Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleri ve çalışma esasları aynı  olmakla birlikte, Devlet üniversitelerinden farklı olarak Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23/2 maddesi uyarınca aylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmelerine istinaden vakıf üniversitelerinde görev alan hekimlerin  tabip odasına üye olma zorunlulukları ile ilgili sayın Yapar’a  bilgi verildi, TTB den gelen yazı sunuldu Başkent üniversite hastanesinin şehrimize verdiği nitelikli sağlık hizmetinden dolayı da teşekkür edildi.

Ek 1- Vakıf Üniversitesinde görev yapan hekimlerin tabip odasına üyelikleri hk. yazı

Adana Tabip Odası

EK 1:

787/2017
09.05.2017

ADANA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu : Vakıf Üniversitesinde görev yapan hekimlerin tabip odasına üyelikleri.

Tabip odalarımız ile yapılan görüşmelerde vakıf üniversitesinde görev yapan pek çok meslektaşımızın tabip odasına üye olmadıkları belirtilmekte ve üyeliklerinin zorunlu olup olmadığı konusunda görüş sorulmaktadır.

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca “Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.”

Buna göre ancak “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar” isteğe bağlı olarak üye olabilecekler grubunda yer almaktadır. Diğer tüm hekimlerin ise üyelikleri zorunludur.

Bu durumda vakıf üniversitelerinin istisna düzenlemesinde sözü edilen nitelikte bir kamu kurumu ya da kamu iktisadi teşebbüsü olup olmadığı sorusu yanıtlanarak, burada görev yapan hekimlerin üyelik zorunluluğu bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Vakıf üniversiteleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda tanımlanmış olan ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarıdır. Bu Kurumların işleyişi 2547 sayılı Yasaya Ek 1 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre vakıf üniversiteleri; mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve nitelikleri, eğitim-öğretim esasları, öğretim süreleri ve öğrenci hakları yönlerinden 2547 sayılı Yasada gösterilen esas ve usullere tabidir. Bununla birlikte vakıf üniversiteleri, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen kamu kurumlarından değildir.

Nitekim Devlet Personel Başkanlığı’nın 11 Kasım 2008 tarihli yazısında da vakıf üniversitesinin, kamu tüzel kişiliğini haiz olmakla beraber 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde yer verilen kurum ve kuruluşları kapsamında olmadığı, bu tür üniversitelerde çalışanlarında kamu personeli statüsünde sayılamayacağı belirtilmiştir. Danıştay 5. Dairesi’nin aynı doğrultudaki 2014/7099 E. 2016/2415 sayılı kararında da vakıf üniversitesinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluş olmadığı ifade edilmiştir.

Esasında 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasanın 12. maddesinin ikinci fıkrasındahekimlerin çalışma sınırlamaları düzenlenirken, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları (a) bendinde gösterilmiş olduğu halde, vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarının, özel sağlık kuruluşları ile aynı statüde sayılarak (b) ve (c) bendinde düzenlenmesi de vakıf üniversitelerinin genel olarak kamu kurumu olarak değerlendirilmediğini göstermesi bakımından önemlidir.

Sonuç olarak vakıf üniversitelerinde çalışacak öğretim üyeleri ile Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleri ve çalışma esasları aynı  olmakla birlikte, Devlet üniversitelerinden farklı olarak Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23/2 maddesi uyarıncaaylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen öğretim elemanlarınınveayrıca uzman hekim olarak vakıf üniversitesi hastanesinde görev yapan hekimlerin  tabip odasına üye olma zorunlulukları vardır.

Bu nedenle Odanız bölgesindeki vakıf üniversitesinde çalışan, ancak tabip odasına üye olmayan hekimlerin üyelik kayıtlarının yapılması için gerekli girişimlerin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri