YENİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA TTB, HEKİMLERE, İŞYERİ HEKİMLERİNE VE KAMUOYUNA BİR DUYURU YAYINLAMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel şirketlere eğitim kurumu ve işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi verilmesine, bu şirketlerin verdiği eğitimlerin sertifikalandırılması ve işyeri hekimlerinin yine bu işletmelerde yenileme eğitimlerine tâbi tutulmalarına; bu işlemler için belirsiz ücretler talep edileceğine yönelik düzenlemelerin açıkça hukuka aykırı olduğunu ve  6023 sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca hekimlerin mesleki etkinliklerine ilişkin olarak tabip odalarının denetim ve onay hakkını ortadan kaldıran bir düzenleme söz konusu olmayıp; mevcut uygulamanın aynı şekilde sürdürüleceğini belirten meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,  bu çerçevede; hukuka, Anayasa’ya ve yargı kararlarına aykırı söz konusu Yönetmeliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için gerekli davanın en kısa zamanda açılacağını ve diğer taraftan, işyeri hekimliği temel ve bilgi yenileme eğitimlerini de içeren açıklamaların en kısa zamanda örgütümüz tarafından ayrıca yapılacağını, meslektaşlarımızın bu tarihe kadar herhangi bir girişimde bulunmamalarını, ileride bir mağduriyet yaşamamaları bakımından, uygun olacağı şeklinde aşağıdaki basın açıklamasını yapmışlardır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri
 


HEKİMLERE, İŞYERİ HEKİMLERİNE VE KAMUOYUNA DUYURU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik temel olarak 15 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik ile aynı yaklaşıma sahiptir.
 
Bilindiği üzere 15 Ağustos 2009 tarihli Yönetmelik’in pek çok hükmünün yürütmesi, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan davalarda verilen kararlarla durdurulmuştur. Anılan Kararlarda, asıl olarak dayanak yasal düzenlemenin Çalışma Bakanlığına işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi vermek üzere özel şirketleri yetkilendirme hakkı vermediği; Anayasanın 130. maddesi de dikkate alındığında bu eğitimin asıl olarak kuruluş yasasında açık hüküm bulunan kamu kurumları ile üniversiteler tarafından verilebileceği belirtilmiştir.
 
Ayrıca, Danıştay Kararıyla iptal edilen Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça verilen ve bu nedenle dayanaksız ve hukuka aykırı hale gelen sertifikaların geçerli olduğu yolundaki hükümler de hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur.
 
Her ne kadar, bir torba yasa içine konularak çıkartılan İş Yasası hükümleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa’ya eklenen bir fıkra ile Danıştay Kararlarında belirtilen yetkisizlik hali aşılmaya çalışılmakta ise de; 6009 sayılı torba yasa ile getirilen düzenlemelerin yetersizliğinin yanı sıra Anayasa’ya aykırılığı karşısında 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan yönetmeliklerin de hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, 6009 sayılı Yasa’nın bu Yönetmeliklere dayanak yapılan maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu savıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur.
 
Kısaca belirtmek gerekirse; işyeri hekimi hizmet süresinin yetersizliği, mesleki bağımsızlığı sağlayacak etkin düzenlemelerin bulunmaması, yönetmelik ekinde düzenlenen sözleşmede asli unsur olan ücretin bulunmaması, bir kısım işyeri hekimliği sertifikalarının geçerliliğinin tanınmaması gibi hukuka aykırı hükümlerin yanı sıra; yeni yönetmeliklerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel şirketlere eğitim kurumu ve işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi verilmesine, bu şirketlerin verdiği eğitimlerin sertifikalandırılması ve işyeri hekimlerinin yine bu işletmelerde yenileme eğitimlerine tâbi tutulmalarına; bu işlemler için belirsiz ücretler talep edileceğine yönelik düzenlemeler açıkça hukuka aykırıdır.
 
Bütün bunlardan başka önemle hatırlatmak isteriz ki 6023 sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca hekimlerin mesleki etkinliklerine ilişkin olarak tabip odalarının denetim ve onay hakkını ortadan kaldıran bir düzenleme söz konusu olmayıp; mevcut uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.
 
Bu çerçevede, hukuka, Anayasa’ya ve yargı kararlarına aykırı söz konusu Yönetmeliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için gerekli dava, en kısa zamanda tarafımızdan açılacaktır.
Diğer taraftan, işyeri hekimliği temel ve bilgi yenileme eğitimlerini de içeren açıklamalar en kısa zamanda tarafımızdan ayrıca yapılacak olup meslektaşlarımızın bu tarihe kadar herhangi bir girişimde bulunmamaları, ileride bir mağduriyet yaşamamaları bakımından, uygun olacaktır.
 
Önemle duyururuz.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ