İşyeri Hekimliği Yönetmeliklerinde Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinden bir kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Meslek örgütümüz  Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda kısmen yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
            Başkanı 
 

İşyeri Hekimliği Yönetmeliklerinde Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinden bir kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davalarda kısmen yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
İşyeri hekimi hizmet süresinin yetersizliği, mesleki bağımsızlığı sağlayacak etkin düzenlemelerin bulunmaması, yönetmelik ekinde düzenlenen sözleşmede asli unsur olan ücretin bulunmaması, bir kısım işyeri hekimliği sertifikalarının geçerliliğinin tanınmaması gibi hukuka aykırı hükümlerin yanı sıra; yeni yönetmeliklerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel şirketlere eğitim kurumu ve işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi verilmesine, bu şirketlerin verdiği eğitimlerin sertifikalandırılması ve işyeri hekimlerinin yine bu işletmelerde yenileme eğitimlerine tâbi tutulmalarına; bu işlemler için belirsiz ücretler talep edileceğine yönelik düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu savına dayalı davalarda;

–Çalışma Bakanlığının belge ücreti istemesi (İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik m.35/b),


–16.12.2003 sonrasında işyeri hekimliği sertifikası alanların altı ay içinde yenileme eğitimine katılmalarına ilişkin zorunluluk getirilmesi (İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 3),


–Çalışma Bakanlığı tarafından 15.8.2009 tarihli Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere geçerlik tanınması (İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 4, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Geçici Madde 3),


–Çalışma Bakanlığı tarafından verilen işyeri hekimliği belgelerinin geçerli sayılması (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Geçici Madde 1’deki “Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri” ibaresi),
ile ilgili düzenlemeler hukuka açıkça aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zarar doğurabilecek nitelikte bulunarak yürütmeleri durdurulmuştur. Dava konusu diğer hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talep ise reddedilmiştir.

Söz konusu kararlar, yürütmesinin durdurulması istemi reddedilen hükümler bakımından değerlendirilmekte olup; değerlendirme sonucunu içeren ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır.