ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ 2 MADDE…..

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosunun 2 Ağustos 2010 tarihinde kendilerine ulaşan sigorta poliçelerinden yalnızca iki sigorta şirketinin poliçesinin, genel şartlara uygun olarak iki sözleşme türünü de kapsadığını saptamışlardı.

 

Bu kapsamda;
Hekimlere poliçelerin içinde yer verilen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın C.10. Özel Şartlar” bölümünden sonra gelmek üzere iş bu poliçe Genel Şartlar A 1’in (a) ve A 1 in (b) maddesine göre  düzenlenmiş olup,  sigortalının  mesleki faaliyetlerinden dolayı sözleşme yapılmasından önceki bir yıl  içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olaya bağlı olarak oluşan hasarlar için  temin edilmiş olup  gerek sözleşme süresi içinde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının  zarara uğraması sonucu oluşan talepleri teminat altına alır koşulunu içeren bir düzenlemeyi aramalarını önermekteyiz.

Kimi poliçelerin özel şartlarında yer aldığı görülen “Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüş bulunan hallerin dışındaki hiç bir hal, teminat dışında kalan haller arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir gibi ibarelerin yer aldığı sigorta şirketlerinin sorumluluğunu hekim aleyhine sınırlama amacı güden poliçelerin ise hekimlerin aleyhine olduğunu belirtmekteyiz.

Kimi sigorta şirketleri tarafından prim ödemesinin taksitlendirilmesi ve bazı ek avantajların sağlanmasına yönelik öneriler  Adana-Osmaniye Tabip Odamıza da iletilmektedir. Ancak sigorta şirketlerinin birbirlerini şikayet etmeleri ve Tabip Odamızı  kurumsal olarak zor durumda bırakabileceği endişesiyle böyle bir uygulama yapmayı uygun görmedik.

Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak  genel şartlara uygun, bazı ek avantajlar sağlayabilecekleri poliçeleri almalarını  ( Özellikle, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın C.10. Özel Şartlar” bölümünden sonra gelmek üzere “ iş bu poliçe Genel Şartlar A 1’in (a) ve A 1 in (b) maddesine göre……)  tavsiye etmekteyiz.

Siz değerli meslektaşlarımızın, ileride oluşabilecek hukuksal süreçlerde yapmış oldukları sözleşmelerden dolayı zor durumda kalmamaları için yukarıdaki uyarıları dikkate almalarını ve çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımızı sunarız.

       Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      
Genel Sekreteri