Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Dava Açıldı

Değerli Meslektaşlarım,

Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 21.07.2010 gün ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Tıbbi Kötü Uygulamalarına İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in kimi maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için meslek örgütümüz TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ tarafından dava açılmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri
 

Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 21.07.2010 gün ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Tıbbi Kötü Uygulamalarına İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in kimi maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Dava dilekçesinde;
 
* Sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğini düzenleyen Tebliğin 3. maddesinin üçüncü fıkradaki ibarenin,
* Nesnel ölçütler üzerinden belirlenmeyen prim tutarlarına ilişkin tablonun,
* Uzmanlık ana dallarına göre düzenlenen risk gruplarına ilişkin çizelgenin,
* Grup sigorta yaptırmayı yasaklayan “B. Talimat” başlıklı maddenin 2. fıkrasının,
* Mesleki faaliyetin belirlenmesini sigorta şirketlerine bırakan “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı maddenin ilk fıkrasındaki “poliçede belirtilen” ibaresinin,
* Hukuksal düzenlemelerle uyumsuz olarak rizikonun gerçekleşmesini iki yılla sınırlandıran – B.1 “Rizikonun Gerçekleşmesi” başlıklı maddenin ilk fıkrasındaki ibarenin,
* Hekimlerin sır saklama yükümlülüklerini ve hasta mahremiyetini ihlal eden B.2 “Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri” başlıklı maddenin (c) fıkrasının,
iptali ile 5947 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 12. maddeye ilişkin Anayasa’ya aykırılık gerekçelerimizin ciddiliği göz önünde bulundurularak dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi, istenmiştir.