Sağlık Personeli Çalışma Saatleri İle İlgili Yeni Yayinlanan Genelge

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.8.2010 tarihinde
(Sayı  :B.10.0.THG.0.10.02/010.06-31259 Konu: Sağlık Personeli Çalışma Saatleri)  “Sağlık Personeli Çalışma Saatleri” konulu 2010/55 sayılı genelge yayınlanmıştı.

Bu genelgenin 2. maddesine göre;

2- Baştabiplikçe gerekli tedbirler alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydıyla hizmeti kesintiye uğratmayacak şekilde, saat 12 ilâ 14 arasında öğle yemeği ve istirahati için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verilecektir. Ancak bu süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personel göreve davet edilebilecek ve göreve davet edilen personel de davete icabet edecektir.

şeklinde  yayınlanıp, hastane başhekimlikleri ve yöneticileri tarafından bu  genelge duyurulmuştu. 

Türk Tabipleri Birliği,  sağlık çalışanlarının çalışma sürelerini haftada 45 saat olarak düzenleyen 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlükten kalktığını, bu nedenle sağlık personelinin haftalık normal mesai süresi de diğer kamu çalışanları ile eşit hale gelerek 40 saate indiğini ancak  Sağlık Bakanlığı ise, çıkarttığı bir genelgeyle;   çalışma süresi içinde kullanılan öğle yemeği hakkını “öğle tatili” olarak  gösterip, çalışma sürelerini 2368 sayılı Yasa’nın yürürlükte olduğu dönemde olduğu gibi 45 saat olarak uygulamaya devam ettiğini belirtmişti. 

Çalışma hukuku ile ilgili hukuki düzenlemeler, Avrupa Mahkemesi kararları ve Yargıtay kararlarında çalışanların kurum dışına çıkmadan kurumda geçirdikleri sürelerin tatil olmadığı, çalışma süresi olduğu net bir biçimde belirtilmektedir.

Çalışanların kurum dışına çıkabildikleri, dinlenme hakkının tam olarak kullanıldığı durumlarda ise öğle yemeği aralarının tatil olarak değerlendirileceği açıkça vurgulanmaktadır.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği  haksız ve hukuksuz uygulamanın iptali için açtığı davadan sonra  Sağlık Bakanlığı  3.9.2010 tarihinde yayınladığı genelgeyle  bu uygulamanın  hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı ve buna bağlı olarak uygulama farklılıklarının oluştuğu görüldüğünden !?

2. maddeyi;

“2-Sağlık kurumlarında personelin öğle yemeği ve istirahatı için saat 12-13 arası öğle tatili olarak ayrılması esastır. Ancak hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken birimlerde öğle tatili saatinde de yeterli sayıda personel bulundurulur. Bu süre içinde hizmet veren personele yemek ve dinlenme için kurum idaresince uygun görülen zamanda bir saatlik öğle tatili verilir.”

şeklinde düzenlemiştir. (3.9.2010 tarihinde yeni yayınlanan genelge aşağıda sunulmuştur)
 
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.10.0.THG.0.10.00.02.010-06- 35889 03.09.2010
Konu: Sağlık Personeli Çalışma Saatleri

DOSYA
GENELGE
2010/65

İLGİ: 03/08/2010 tarihli ve 2010/55 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Sağlık Personelinin Çalışma Saatleri Hakkında Genelgenin 2 nci maddesinin hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı ve buna bağlı olarak uygulama farklılıklarının oluştuğu görüldüğünden bu madde aşağıdaki şekilde yeniden  düzenlenmiştir.

“2-Sağlık kurumlarında personelin öğle yemeği ve istirahatı için saat 12-13 arası öğle tatili olarak ayrılması esastır. Ancak hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken birimlerde öğle tatili saatinde de yeterli sayıda personel bulundurulur. Bu süre içinde hizmet veren personele yemek ve dinlenme için kurum idaresince uygun görülen zamanda bir saatlik öğle tatili verilir.”

Bilgilerinizi, konunun ilgili kurum baştabipliklerine tebliğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN;
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım
A Planı