AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME KOŞULLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TTB TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
Ülke genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin özlük hakları ile çalışma koşullarına ilişkin hukuka aykırı düzenlemelere yer verilen Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kimi hükümlerinin iptali istemiyle, Aile Hekimliği sistemini sağlıkta dönüşüm proğramının birinci basamak ayağı ve bu alanı özelleştirme girişimi kabul eden, aile hekimlerinin ve tüm hekimlerin haklarını koruyan Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından dava açılmıştır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
       Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri
 
 
 
Ülke genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin özlük hakları ile çalışma koşullarına ilişkin hukuka aykırı düzenlemelere yer verilen Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kimi hükümlerinin iptali istemiyle, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından dava açıldı.
Açılan davada 30.12.2010 gün ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmeliğin;

  • Aile hekimlerinin izin haklarını hukuka aykırı şekilde düzenleyen ve dinlenme hakkını ortadan kaldıran,
  • İdareye sözleşmeyi hukuka ve hakkaniyete aykırı feshetme olanağı tanıyan,
  • Aile hekimine yapılacak ödemeler yönünden hak kaybı yaratan ve hizmetin niteliğini olumsuz etkileyecek olan düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasının yanı sıra,
  • 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiamız ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da istendi.