REÇETELERDE BİLİMSEL ÖLÇÜTÜ OLMAYAN İLAÇ SINIRLAMALARI GETİRİLMESİ İLE ÖZELLİKLE PRATİSYEN HEKİMLERİN REÇETE DÜZENLEME YETKİLERİNİ SINIRLANDIRAN HÜKÜMLERİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarım,
Resmi Gazete’nin 29.4.2006 tarih ve 26153 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2006 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Meslek Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından açılmış olan dava sonucunda, Danıştay 5. Dairesi’nin 8.11.2006 tarih ve 2006/4054 E. sayılı kararıyla reçetelerde bilimsel ölçütü olmayan ilaç sınırlamaları getirilmesi ile özellikle pratisyen hekimlerin reçete düzenleme yetkilerini sınırlandıran hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

SUT’ta pratisyen hekimlere reçete sınırlaması getiren hükümlere durdurma
Resmi Gazete’nin 29.4.2006 tarih ve 26153 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2006 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılmış olan dava sonucunda, Danıştay 5. Dairesi’nin 8.11.2006 tarih ve 2006/4054 E. sayılı kararıyla reçetelerde bilimsel ölçütü olmayan ilaç sınırlamaları getirilmesi ile özellikle pratisyen hekimlerin reçete düzenleme yetkilerini sınırlandıran hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur.
Bunun üzerine; Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan 25.1.2007 tarih ve 1117 sayılı Genelge ile Danıştay 5. Dairesi’nin kararı doğrultusunda düzenleme yapıldığı belirtilmiş ise de yapılan düzenleme bilimsel ölçütlere ve yargı kararına aykırı olmasının yanı sıra Resmi Gazete’de yayımlanmamış olması bakımından da hukuka uygun olmadığından iptali istemiyle, Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştı.
Danıştay 2. Dairesinde yürütülen yargılama sonucunda, 22.12.2010 tarihinde, dava konusu Genelge ile değiştirilen Tedavi Yardımı Uygulama Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmış olması sebebiyle bunu değiştiren düzenlemenin de aynı şekilde Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğine vurgu yapılarak düzenlemenin şekil yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılarak iptaline karar verilmiştir. Karar metni için…