İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY’DA MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TTB TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin yasada olmayan yetkilerin Çalışma Bakanlığına verilmesi, işyeri hekimliği hizmet sunumunun taşeronlaştırılması, işletmelerin bir araya gelip oluşturduğu ortak sağlık birimlerinin yok sayılması, eğitim hizmetlerini şirketlere verip üniversitelere bile Bakanlık tarafından yetki verilmeye kalkışılması, meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin yasal yetkilerinin dahi görmezden gelinmesi, işyeri hekimliği belgelerinden bir kısmının keyfi olarak geçersiz sayılması gibi hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da meslek örgütümüzTürk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN GELEN BİLGİLENDİRME YAZISI
Hemen her gün iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle işçilerin mağduriyetinden söz edilen ülkemizde, işçi sağlığının korunması için çaba göstermek yerine işçi sağlığı hizmetlerini piyasaya açmak için Torba’dan Yönetmelik çıkartan Çalışma Bakanlığı’na karşı dava açıldı.
 
Meclis kapanmadan hemen önce yasalaştırılan asıl olarak Gelir Vergisi Yasasında değişiklik yapılmak üzere hazırlanmış bir ‘torba yasanın’ içine eklenen üç maddeye dayanan Çalışma Bakanlığı’na Sağlık Bakanlığı da kısmi bir destek vermiş; 27 Kasım’da işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığıyla ilgili üç ayrı yönetmelik yayınlanmıştı.
 
Bu yönetmeliklerden İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin yasada olmayan yetkilerin Çalışma Bakanlığına verilmesi, işyeri hekimliği hizmet sunumunun taşeronlaştırılması, işletmelerin bir araya gelip oluşturduğu ortak sağlık birimlerinin yok sayılması, eğitim hizmetlerini şirketlere verip üniversitelere bile Bakanlık tarafından yetki verilmeye kalkışılması, Türk Tabipleri Birliği’nin yasal yetkilerinin dahi görmezden gelinmesi, işyeri hekimliği belgelerinden bir kısının keyfi olarak geçersiz sayılması gibi hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı.
 
Bu alanda ortaya çıkmış olan önceki kararlar da dikkate alınarak en kısa zamanda sonuçlanacağını düşündüğümüz dava sürecinde, meslektaşlarımızın hekim duyarlılığıyla hareket etmesini ve işçi sağlığına hiçbir katkı yapmayacağı bilinen piyasa aktörlerine rağbet etmemelerini diliyoruz.
 
Yönetmelik çıkardılar iptal edildi. Yasayla yargıyı aşmaya çalıştılar, yine olmadı. Yeni bir yasayla olmazı oldurtmaya çalışıyorlar. Hukuka aykırılıkta ısrar eninde sonunda kaybedecektir.
Çalışma Bakanlığını sükunetle düşünmeye, eğitim konusunda üniversiteleri bile yetkilendirmeye çalışmak yerine, asıl işini yapmaya davet ediyoruz.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ