Basın Açıklaması – “ASM Çalışanlarına Çağdaş Kölelik Dayatılıyor”

Basın Açıklaması – “ASM Çalışanlarına Çağdaş Kölelik Dayatılıyor”

Adana Tabip Odası Aile Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, ASM çalışanlarının dinlenme hakkını elinden alan, tek taraflı sözleşme dayatan, iş güvencesi olmayan, istismara açık ceza puanlarıyla, para kesintileriyle kendine has özel ‘çağdaş kölelik çalışma düzeni’ dayatmalarına karşı sessiz kalmayacağız dedi.

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası, SES, Dev Sağlık İş, Genel Sağlık İş ve Türk Ebeler Derneği Adana İl Temsilciliği yönetici ve üyeleri bir günlük iş bırakma eyleminin ardından Ankara’ya giderek Sağlık Bakanlığı’nı uyarmak için eylem yapacaklarını belirttiler.

DR. ULUTAŞ, “HEM KENDİ HAKLARIMIZ, HEM DE TOPLUMUN SAĞLIK HAKKI İÇİN SES VERİYORUZ!”

Kendi haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için yürüttükleri mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden ATO AHK Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, kurumlar adına yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği ile birlikte çalışanlara uygulanan geçici görevlendirmeleri ortadan kaldırdığını iddia ediyordu, şimdi artık ASM sağlık çalışanlarını hastane acillerinde,112 istasyonlarında zorla görevlendirerek geçici görevleri sistematik hale getirmiş oldu. Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları sağladığını iddia ediyordu, hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak geç saatlere dek esnek, hafta sonu Cumartesi günleri fazladan çalıştırmayı düzenleyen genelgeyi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekiminin kendisine kayıtlı kişiye bakmanın kolaylığını her seferinde dile getirirken, hafta içi esnek ve hafta sonu çalışma dayatmasıyla kayıtlı olsun olmasın başvuran herkese ‘acil’ sağlık hizmeti sunulacağını ilan ederek, kendi belirlediği ilkeyi çiğneme noktasına gelmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğiyle birlikte mesleki doyumun had safhaya ulaştığını iddia ediyordu. Performansa, cezaya dayalı bir sistemin bırakın mesleki doyumu; mesleki bağımsızlığı nasıl ortadan kaldırdığını, çalışanlar arasında çalışma barışını nasıl bozduğunu anlatmaktan sıkıldık. Bakanlığın, Birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalayan, ekip hizmetini ortadan kaldıran, toplumun ancak kayıtlı olan kesimine o da başvuruya dayalı hizmet sunan anlayışı her geçen gün bataklığa saplanıyor. Halkı tüketim nesnesine dönüştüren, ülke çapında sağlık hizmetlerine başvuru sayısını yılda ortalama 10’lara çıkaran, acilleri tıka basa dolduran, niteliği düşük sağlık hizmet anlayışı çökmüştür; oluşan tahribatın ASM’leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceği ortadadır. Ve böylelikle birinci basamağa verilecek zararın da daha büyük olacağı açıktır.”

DR. ULUTAŞ, “SAĞLIK BAKANLIĞINI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ ‘DAYATMALARDAN VAZGEÇİN!”

Halkın; dinlenme hakkı kısıtlanmış, moral motivasyondan yoksun sağlık çalışanından nitelikli sağlık hizmeti almasının mümkün olamayacağını da belirten Dr. Ulutaş, “Alt yapısı, güvenliği ve donanımı uygun olmayan ASM’lerde, meslek içi eğitimi ve deneyimden yoksun birinci basamak sağlık çalışanı eliyle ‘Acil Sağlık Hizmeti’ sunarak, halk sağlığının tehlikeye atılmasına, sağlık çalışanının ölümcül olabilecek şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmasına sebep olmayacak mı? Sağlık bakanlığını buradan bir kez daha uyarıyoruz, ASM sağlık çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek, haftada 40 saat çalışma üzerine, hafta sonları ve hafta içleri esnek çalışma dayatmalarından vazgeçin.

Birinci basamak sağlık çalışanları olarak, iş güvencesi, insani çalışma koşulları, şartlara bağlı olmayan emekliliğimize yansıyacak emeğimizin karşılığı bir ücret, mesleki bağımsızlık ve dayanışma içinde toplumun her kesimini kapsayacak, katkı ve katılımsız, eşit koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Kendi haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için yürüttüğümüz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 29 Kasım 2014 tarihinde uyarılarımızı Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde yapmıştık, ancak Sağlık Bakanlığı ‘yeni nöbet genelgesini’ yayınlayarak 1 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya geçileceğini ilan etmiş bulunmakta. Bu gün bu nedenle hak kayıplarımızı önlemek amacıyla üretimden gelen gücümüzü kullanarak, halkımızı mağdur etmeden sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz.

Yarın 13 Aralık Cumartesi günü de bir kez daha sesimizi duyurabilmek için Ankara’da olacağız, sonuç alamazsak başta ASM’lerimizde olmak üzere her yerde hak alma mücadelemizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.

UZM. EBE ATIŞ, “EBELERİN HAKKI İHLAL EDİLMEKTEDİR”

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 9.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı genelgesi ile ASM ve TSM’lerde çalışan ebelerin nöbet sorununun ciddi boyutlara taşındığını ifade eden Tür Ebeler Derneği Adana Temsilciliğinde Uzm. Ebe Filiz Yarıcı Atış, “Bir dayatma olarak tutturulmaya çalışılan bu nöbetler arkadaşlarımızın çalışma ve dinlenme hakkını ihlal etmektedir. Ebeler Derneği olarak her türlü dayatmaya karşıyız. Fazla çalıştırılmalar bir an önce durdurulmalıdır. Gerek sağlık profesyonellerinin gerekse halkın sağlık hakkının ticarileşmesine karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Birinci basamak sağlık kurumlarında yaşanan bu antidemokratik uygulamalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.” dedi.

Açıklamaların ardından ASM çalışanları taleplerini içeren dilekçelerini imzalayarak Adana Halk Sağlığı Müdürlüğüne verdiler.

2 3