NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İÇİN SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLER VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMIZDAN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ.BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İÇİN SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLER VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMIZDAN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ.BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

3haziran

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak, 12 Haziran seçimleri öncesi seçimlere katılacak siyasi partilerden ve milletvekili adaylarından öncelikli taleplerimizi kamuoyuna duyurmak ve paylaşmak için 3 Haziran 2011 Cuma günü saat 12.30’da basın açıklaması yapılmıştır.

Basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya yapmıştır. Basın açıklamasına SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, Dev-Sağlık İş  Adana Şube Başkanı Mustafa Hotlar ile birlikte Adana-Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve hekim meslektaşlarımız katılmıştır. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

     Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      Genel Sekreteri

 

 

SİYASİ PARTİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ

 

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Devrimci Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Mustafa Hotlar Adana Tabip Odasında bir araya gelerek Siyasi Parti ve Milletvekili Adaylarından “Nitelikli Sağlık Hizmeti” sunabilmelerini belirten taleplerini dile getiren basın açıklaması yaptı.

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya,” Türk Tabipleri Birliği ve tüm sağlıkta örgütlü sağlık emekçileri olarak her zaman halkın iyi, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti almasını ve sağlık çalışanlarının da nitelikli, onurlu bir sağlık hizmeti sunabilmesi gerektiğini savunup bunun için gerekli mücadeleleri de her zaman,  her ortamda yapmaktayız. Bu açıklama, 12 Haziran seçimleri öncesinde,  hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin bir kez daha  sağlık emekçileri  olarak bizlerin iyi bir sağlık sistemi için olmazsa olmaz diye gördüğümüz düzenlemelerin   kamuoyuna ve siyasi partilere duyurulması ihtiyacının bir gereği olarak yapılmaktadır. Sesimizi duyurup, taleplerimizin gerçekleşmesini sağlayıncaya kadar her platformda sözümüzü söylemeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz” diye konuştu.  

 

3haziran1

 

 NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU İÇİN SEÇİMLERE KATILAN SİYASİ PARTİLERDEN VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ şunlardır;

 1- Sağlıktaki her türlü prim ödeme zorunluluğu, katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalı, sağlık harcamaları genel bütçeden karşılanmalıdır.

2- Sağlık için ayrılan bütün kamusal kaynaklar yaygın, eşit, ücretsiz ve nitelikli kamusal sağlık örgütlenmesi için kullanılmalıdır.

3- Sağlıkta bütün özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarına son verilmeli; Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı geri çekilmeli, Kamu Özel Ortaklığı ihaleleri durdurulmalıdır.

4- Özel sağlık sektöründe büyük sermayeyi ve tekelleşmeyi teşvik eden uygulamalara son verilmelidir.

5- Hastaları “puan”a dönüştüren “performansa göre ücretlendirme” sisteminden vazgeçilmelidir.

6- Hekimlerin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

7- Tıp fakülteleri hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilme girişimleri durdurulmalı, altyapısı yetersiz tıp fakülteleri açılmamalı, mevcut koşullarda tıp fakültesi kontenjanları arttırılmamalıdır.

8- Kamu ve özel bütün sağlık kurumlarında her tür güvencesiz çalıştırmaya son verilmelidir.

9- Tam süre çalışma; hekim ücretleri insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenerek hayata geçirilmelidir.

10- Sağlık Bakanlığı’nca diplomalarımıza el konulmasına son verilmeli, mecburi hizmet yerine gönüllü çalışmayı teşvik edecek, toplumsal barışın sağlanması ile beraber ekonomik ve sosyal özendirici tedbirler alınmalıdır.

11- Başta asistanlık dönemi ve uzun nöbet süreleri olmak üzere her tür angarya uygulamasına son verilmelidir.

12- Hekimlerin her türlü yükseltmelerinde liyakata değer verilmeli, akademik yükseltmelerde şeffaf, bilimsel, objektif sınav süreçleri geçerli olmalı, hekimlerin sürekli eğitimleri kamusal olarak desteklenmelidir.

13- İşyeri hekimliği alanında Türk Tabipleri Birliği’nin yetkilerini yok etmeye yönelik girişimler durdurulmalı, işyeri hekimlerinin bağımsızlığı meslek örgütü güvencesinde sağlanmalıdır.

14- Birinci basamakta çalışan hekimler arasında başta kurum hekimleri, TSM hekimleri olmak üzere ücret eşitsizliklerine son verilmeli, aile hekimleri devlet memuru statüsüne geçirilmelidir. Birinci basamakta ekip çalışması ve anlayışını yok eden uygulamalara son verilmelidir.

15- Halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtan, hekimlere yönelik hürmetsiz politikacı, yönetici söylem ve tutumlarından derhal vazgeçilmeli, sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

16- Bütün sağlık kurumlarında İşyeri Sağlık Birimleri kurulmalıdır.