TAMGÜN KÖLELİK YASASININ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KALDIRILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA..

Değerli Meslektaşlarım,
Hükümet, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına kararına rağmen, tam
gün kölelik düzenlemesini bu kez Kanun Hükmünde Kararname ile getirmiştir.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından Anayasaya evrensel hukuk ilkelerine aykırı bulunan yasaklar hukuki dayanağı olmadan
Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmiştir. Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmemiş, yasakların derhal yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Tam gün kölelik düzenlemesinin Kanun Hükmünde kararname ile getirilmesi hakkında Meslek Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu açıklama aşağıdadır.

Bilgiler geldikçe sizlere iletilecektir.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     
Genel Sekreteri

Hükümet tam gün kölelik düzenlemesini bu kez KHK olarak getirdi
26 Ağustos 2011
Hükümet Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına kararına rağmen, tam gün kölelik düzenlemesini bu kez Kanun Hükmünde Kararname ile getirdi.
Bugün (26 Ağustos 2011) Resmi Gazete’de yayımlanan “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Anayasa’ya aykırı bulunan çalışma yasaklarını yeniden getirildi.

Kararnamede:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesai dışında muayenehane açarak ya da bir kuruluşta çalışarak meslek icra etmeleri yasaklanmıştır.
2- Çalışma yasaklarının istisnaları ise özel olarak izin verilen durumlardır. Bunlar;

  • Kurum tabiplikleri ile mahalli idarelerde çalışan hekimler 1219 Sayılı Yasanın 12. Maddesindeki özel düzenleme nedeniyle işyeri hekimliği yapmaya devam edebilecektir.
  • Üniversitelerde öğretim üyesi olanlar, üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen faaliyetlerde bulunmamak ve hiçbir biçimde ek ödeme almamak kaydı ile mesai sonrası sağlık kuruluşlarında ya da muayenehanelerinde çalışabilecektir.
  • GATA öğretim üyeleri de diğer öğretim üyeleri gibi hasta muayenesi ve tedavisi yapmamak ve ilgili yasalar uyarınca ödenen tazminat ve ek ödemelerden yararlanmamak kaydı ile mesai sonrası meslek icra edebilecektir. GATA dışında çalışan TSK personeli hekimler hiçbir biçimde mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra edemeyecektir.

KHK çıkarılmasına ilişkin yetki yasasında getirilen çalışma sınırlamalarının dayanağı yoktur.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından Anayasaya evrensel hukuk ilkelerine aykırı bulunan yasaklar hukuki dayanağı olmadan KHK ile getirilmiştir. Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmemiş, yasakların derhal yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Konuyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında TTB’nin değerlendirmesi devam etmektedir. Açıklamalar TTB web sayfası üzerinden paylaşılmaya devam edilecektir. Üyelerimizin bulundukları kurumlara göre karşılaşabilecekleri sorunlar ve yürütülecek çalışmalar kısa sürede ayrıntılı olarak bildirilecektir.

KHK’de konu ile ilgili hükümler için…  (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/tamgun-2767.html)