Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini konu edinen yazının yürütmesi, Danıştay 10. Daire tarafından durdurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği, 12.03.2021 tarihli yazının iptali ve yürütmesinin durdurulması için açtığı davada yürütmenin durdurulmasına Danıştay 10.Dairesi oybirliği ile karar vermiştir. Kararın gerekçesinde;

  • Sağlık verilerinin ne kadarının, hangi süreyle, kimler tarafından işleneceğinin hukuken belirli olmadığı,
  • İleri sürülen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan alanla sınırlı kalıp kalmadığının, ölçülü olup olmadığının anlaşılamadığı,
  • Bu yönüyle belirli, açık ve anlaşılır olmayan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı, belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın dava konusu yazının hukuki dayanakları arasında gösterdiği, özel sağlık kuruluşlarına hasta bilgilerini merkezi veri sistemine aktarma zorunluluğu getiren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8 maddesinin de Danıştay tarafından iptal edildiği, bu yönden de işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçede vurgulamıştır.

Karar Metni İçin Tıklayınız…