TSM SAYILARININ AZALTILMASI İLE İLGİLİ TTB TARAFINDAN DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, devletin birinci basamak sağlık hizmetlerinden tümüyle çekilmesi olarak nitelenebilecek olan 21.09.2010 tarihli Aile Hekimliği’nin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin kamu yararına aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle dava açmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri
 
 
Birinci basamak sağlık hizmetini, bir yandan bireye ve topluma yönelik, diğer taraftan tedavi edici ve koruyucu olarak ayıran, ekip anlayışını bozarak hizmet sunumunu az sayıda personelden oluşan çalışma gruplarına bırakan aile hekimliği sisteminde, topluma yönelik sağlık hizmetini sunmak üzere tasarlanan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) sayıları azaltılıyor.
 
Hatırlanacağı gibi, bu alanı düzenlemek amacıyla ilk olarak çıkarılan 15.09.2005 tarihli Yönergede “Nüfusu 100 binden fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir Toplum Sağlığı Merkezi oluşturulur.” düzenlemesi, 26.01.2010 tarihli Yönergede,  bölgenin coğrafyası, nüfus yapısı, sağlık alt yapısı, sağlık göstergeleri, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, turizm ve sanayi bölgesi mevcudiyeti gibi durumlar da değerlendirilerek, aynı ilçede birden fazla toplum sağlığı merkezi kurulabileceği şeklinde değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra da nüfusu 100 binden fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir TSM kurulması uygulaması devam edegelmiştir.
 
Ancak son olarak 21.09.2010 tarihinde Yönergede yapılan değişiklikle; ülkemizin sağlık göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmamasına karşın, her bölgenin durumu ve ihtiyacı gözetilerek bölgesel düzeyde hiçbir inceleme ve değerlendirme de yapılmaksızın,  ilçedeki birden fazla her toplum sağlığı merkezinin kapatılmasına karar verilmiştir.
Üstelik nüfusu kalabalık olan yerlerde TSM sayıları azaltılmakla birlikte, toplum sağlığı merkezlerindeki kadro sayılarında herhangi bir değişikliğe de gidilmemiştir.
Yapılan düzenleme, Sağlık Bakanlığı’nın toplumsal hizmetleri, yani salgınların önlenmesi, sağlığı etkileyen çevresel risklerin denetimi, bebek ve anne ölümlerinin nedenlerinin sorgulanması, okullara yönelik sağlık hizmetleri gibi hastalıkların asıl nedenlerini ortadan kaldırmaya, kontrol etmeye yönelik halk sağlığı hizmetlerini gözden çıkarttığını göstermektedir.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, devletin birinci basamak sağlık hizmetlerinden tümüyle çekilmesi olarak nitelenebilecek olan 21.09.2010 tarihli Aile Hekimliği’nin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin kamu yararına aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle dava açmıştır.